İş yaşantınızda daha güvenli, sağlıklı ve erişilebilir ortam yaratma ve bu ortamlarda daha verimli çalışma konuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu kategori altında yer alan dersler size yardımcı olabilir. Bu kategorideki dersler ile psikolojik ve fiziksel olarak çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi ile ilgili konular ele alınmıştır.


Dersimizde mevcut işyerlerinin erişilebilir hale getirilmesi için binaya bitişik çevreden başlayarak bina girişlerinde ve bina içlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında temel bilgiler vereceğiz.

Birinci bölümde, konuya Türkiye’de engellilerin özgür ve eşit yaşama hakkını güvence altına alan mevcut kanunlardan ve uygulamaya dönük genel durumdan bahsederek giriş yaptıktan sonra Erişilebilir Mekân Tasarımı hakkında genel bir bilgi vereceğiz. Bölümü, Türkiye’deki Erişilebilirlik Mevzuatı ve bu mevzuatta adı geçen Türk Standartları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra mevcut işyerinin erişilebilir hale getirilmesinde izlenecek adımlardan bahsederek tamamlayacağız.

İkinci bölümde, “Taşıt park yerleri”, “Yaya Kaldırımları”, “Bina Girişleri” ve bu girişlere erişimi sağlayan “Rampalar”, “Merdivenler” ile “Bina Girişleri ve Yangın Çıkışları” ana başlıkları altında Binaya Bitişik Çevrede Erişilebilirliğin nasıl sağlandığını öğreneceğiz. Buna ilaveten engelsiz bir bina girişinin sahip olması gereken özellikleri mevcut eksik, kötü ve iyi uygulamalardan örnekler vererek pekiştirmiş olacağız.

Üçüncü bölümde, “Bina İçi Erişilebilirliğin Sağlanması” ana başlığı altında, binadan içeriye girdikten sonra engellilerin bina içinde tam erişilebilirliğe ulaşabilmesi için ilgili standarda göre yapılması gereken uygulamalardan bahsedeceğiz. Bina içinde yatay ve düşey dolaşımın engelsiz sağlanması için yapılması gerekenleri, dikkat edilmesi gereken konuları aktaracağız. Bunun yanı sıra özellikle tekerlekli sandalyedeki engellilerin çalışma odalarının engelsiz hale getirilmesi için tasarımda dikkat edilmesi gereken konuları aktardıktan sonra engellilerin kullandığı masalardan örnekler vereceğiz. Devamında engelli tuvaletlerine ait örnek resim ve fotoğraflar ışığında erişilebilir tuvalet tasarımı hakkında bilgi vererek bu bölümü tamamlayacağız. Son olarak “ Bilgilendirme / İşaretleme” başlığı altında binaya bitişik çevrede ve bina içinde engelliler dahil tüm çalışanları doğru yönlendirmek için kullanılan bilgilendirme, yönlendirme levhalarının ve yerlerde yapılan işaretlemelerin özelliklerini anlatacağız.


courseimage

Dünyada sanayi devrimi ile başlayan ve giderek ağırlaşan ortam ve çalışma koşullarının sonucu işçi sayılarında ölüm oranı artmış buna bağlı olarak işçiler bu ölümlere ve kazalara dikkat çekmek adına seslerini duyurmaya başlamışlardır. İnsan hayatına verilen değerin ön plana çıkması sonucu bu iş kazalarına ve ölümlere karşı önlem almak adına çalışmalara başlanmıştır. 1600’lü yılların ortasında İtalyan Hekim Bernardino Ramazzini edindiği muayenesel bilgiler sonucunda gelen hastaların ortak şikâyetlerle gelmesi sonucu “yapılan iş ile yakalanan hastalık arasındaki ilişki” sorusunu gündeme getirmiş ve hekim arkadaşlarına “ilk önce hastanızın yaptığı işi sorun” tavsiyesinde bulunarak İş sağlığı ve Güvenliğinin temelini atmıştır. Ülkemizde gelinen süreçte ise maalesef durum pek iç açıcı olmamakla birlikte AB uyum sürecinde bir takım yasal düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmaya çalışılmış fakat yine de istenilen düzeye gelinememiştir.

Ülkemizdeki iş kazaları istatistiklerinin yüksek olması bu konuda ülke olarak yeterli bilince ulaşmadığımızın göstergesidir. Bu istatistiklerin aşağı çekilmesi ancak bireysel bilinçlenmenin genele yayılarak ülke çapında uygulanması ile olacaktır.

Ders sonunda katılımcıların iş güvenliği bilincinin artması, ülkemiz mevcut mevzuatları uyarınca yasal hak ve sorumlulukları ile yaptırımları konularında daha fazla farkındalık sağlanması ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bireysel kazanımlar elde edilmesi, sorumluluklar konusunda bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

courseimage

Birinci bölümde ilk yardımın tanımı, önemi, ilk yardımın temel uygulamaları açıklanmıştır. İlkyardımcının bağlı olduğu etik kurallar belirtilmiştir.

İkinci bölümde yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi tartışılmıştır. Yaralının çok olduğu bir ortamda tüm vakaların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, durumlarına göre müdahale edileceklerin belirlenmesi ve ikinci değerlendirme anlatılmıştır. Birinci ve ikinci değerlendirmelerde nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Üçüncü bölümde, kısaca temel yaşam desteği denilen, acil durumlarda hayat kurtarmak için havayolunu açmak ve sonrasında kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlayarak dokulara yeterli düzeyde kan gitmesini sağlamak üzere yapılan müdahale anlatılmıştır.

Dördüncü bölümde, özel durumlarda spesifik ilk yardım uygulamaları anlatılmıştır.

Beşinci ve son bölümde ise ilk yardım ile ilgili yasal mevzuatlar hakkında özet bilgi verilmiştir.


courseimage


İş yerinizde kendiniz ve çalışanlarınız için daha iyi ve daha uyumlu çalışma koşulları yaratmak isteyen bir yönetici veya müdür pozisyonunda mısınız? Şiddet içeren, agresif bir çalışma kültürünün bir parçası olduğunuzu ve mobbing’e maruz kaldığınızı düşünen bir çalışan mısınız?

Bu derste, iş yerinde sağlık ve güvenlik konuları; herkes için gereksiz strese sebep olan mobbing ve diğer şiddet içeren davranışlar ile ilgili temel ve oldukça önemli bilgiler anlatılmaktadır. Mobbing ve diğer şiddet içeren davranışların, şirketi verimlilik bakımından ve mali açıdan etkilemesinin yanı sıra, sağlık açısından da olumsuz sonuçları bulunur. Konu ayrıca hukuki olarak da önem arz etmektedir.

Ders boyunca mobbing, mobbing’in diğer iş temelli diğer stres kaynaklarından ayırt edilmesi, mobbing’in bireyin sağlığındaki etkisi, şiddet içeren davranışın tanınması ve bu konuda neler yapabileceğiniz üzerinde duracağız. Ayrıca mobbing’e ilişkin emsal teşkil eden hukuki kararları inceleme fırsatı bulacağız.


courseimage


Birçoğumuz için ofis yaşamı, hayatımızın azımsanamayacak bir bölümünü kapsar. Gün boyunca, uyanık kaldığımız sürenin yarısında ofis ortamında bulunduğumuzu düşünürsek, sağlıklı bir ofis ortamının önemini anlamak zor olmayacaktır. Sağlıklı bir ofis yaşamı sadece çalışanlar için değil şirketler için de büyük önem teşkil etmektedir. Psikolojik ve fiziksel açıdan sağlıklı bir çalışan daha üretken ve daha verimli olacak, çevresindekilerle daha sağlıklı ilişkiler kuracak dolayısıyla da ekip çalışmalarında daha başarılı olacaktır. Şirketlerin olumlu imajlarının korunması ve kendi içlerindeki sürdürülebilirlikleri de sağlıklı bir çalışma ortamı ve sağlıklı çalışanlarla mümkün olacaktır.

Sağlıklı bir ofis yaşantısının sağlanabilmesi için bireysel ve kurumsal ölçekte yapılabilecek değişiklikler ve alınabilecek önlemler mevcuttur. Bu dersin kapsamında ofis ortamında oluşabilecek risk faktörleri hakkında çalışanları ve kurumları bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında ise şartların iyileştirilmesi adına paydaşların üzerlerine düşen görevler tartışılacaktır.

courseimage